ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียน

            ปีการศึกษา 2537  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดตรัง  ได้จัดตั้งให้โรงเรียนบางดีวิทยาคม  เป็นสาขาของโรงเรียนสามัคคีศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลบางดี จำนวนเนื้อที่ 40 ไร่  ในขณะนั้นโรงเรียนยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร จึงใช้อาคารศูนย์เยาวชนตำบลบางดีเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน โดยมีนายวิชิต  เนาสุวรรณ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา เป็นผู้ดูแลโรงเรียน  และมีคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนสามัคคีศึกษามาช่วยสอนนักเรียน จำนวน  47  คน  ปีการศึกษา 2540 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดตรัง  ได้มอบหมายให้  นายวรวุธ  น้ำผุด  อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนสามัคคีศึกษา  มาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนแทนนายวิชิต  เนาสุวรรณ์

            วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนบางดีวิทยาคม    โดยแต่งตั้งให้ นายวรวุธ  น้ำผุด  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  บรรจุและแต่งตั้งครูอาจารย์มาร่วมพัฒนาอีก 5 คน   โรงเรียนได้พัฒนาเรื่อยมาทั้งด้านอาคารสถานที่และจำนวนนักเรียน  จนถึงปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เข้าเรียนปีแรก จำนวน 32 คน  และในปัจจุบันเปิดสอนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6