ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 347
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.7 KB 117
29โครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 32.85 KB 322
28โครงการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 35.47 KB 251
27ห้องสมุดมีชีวิต ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 39.55 KB 253
26โครงการพัฒนาระบบเทคโนยีทางการศึกษา ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 30.13 KB 244
25โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 27.15 KB 284
24โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ปี2564 ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 77.1 KB 318
23โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 เงินพัฒ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 49.72 KB 179
22โครงการที่-พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 23.21 KB 191
21โครงการ-พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมรอบด้าน ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 28.32 KB 229
20โครงการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 28.02 KB 363
19โครงการ-นิเทศภายใน ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 29.08 KB 302
18พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 35.46 KB 254
17โครงการสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 218
16โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 32.26 KB 177
15โครงการจัดซื้อปี ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 29.95 KB 200
14คนละไม้-คนละมือ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 29.65 KB 192
13จัดสภาพเเวดล้อม-อาคาร-สถานที่ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 359
12โครงการ ยานพาหนะ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 195
11โครงการโควิด ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 33.73 KB 289
10โครงการห้องโสต ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 24.64 KB 131
9พัฒนาข้อมูสารสนเทศ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 27.68 KB 189
8ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 45.17 KB 429
7สถานศึกษาปลอดภัย ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 27.52 KB 3430
6โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 40.09 KB 304
5โครงการสถานศึกษาสีขาว-ปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 460
4โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 30.15 KB 254
3โครงการธนาคารโรงเรียนปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 37.11 KB 146
2โครงการ1เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 249
1โครงการโรงเรียนคุณธรรม-ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 39.9 KB 253
แบบบันทึกการติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา Word Document ขนาดไฟล์ 13.07 KB 48398
51โรงเรียนพระราชทาน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.88 KB 48773
50โครงการที่-นำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.15 KB 48291
49โครงการห้องสมุด ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.22 KB 49835
48โครงการพัฒนาระบบเทคโนยีทางการศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.14 KB 48488
47โครงการ-ทัศนศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.56 KB 48544
46โครงการลูกเสือ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 50200
45โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา-YC-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 35.21 KB 48494
44โครงการพัฒนานักเรียนด้วยระบบงานแนะแนว-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 53.38 KB 48504
43โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.66 KB 48275
42กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.96 KB 48582
41โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 49025
40โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่างประเทศ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 50.08 KB 51473
39โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 48473
38โครงการที่-พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพไทย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.89 KB 48589
37โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.3 KB 49252
36โครงการส่งเสริมการแสดงสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 48471
35โครงการที่-35-ยกผลสัมฤทธิ์วิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 48560
34โครงการที่-34-ศตวรรษ-21วิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 48938
33โครงการที่-33-จัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26.82 KB 48354
32โครงการ-คณิตศาสตร์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.42 KB 48547
31โครงการ-นิเทศภายใน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.19 KB 48677
30โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.46 KB 48418
29โครงการประกันคุณภาพ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 48648
28พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.79 KB 48305
27โครงการ-พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมรอบด้าน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 48723
26โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.6 KB 48740
25ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 51244
24โครงการ-จัดหา-พัฒนา-และส่งเสริมบุคลากร ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 48576
23โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.99 KB 48217
22โครงการสาธารณูปโภค ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48629
21โครงการอุปกรณ์การเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26.98 KB 48398
20โครงการ-หนังสือเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.46 KB 48982
19โครงการจัดซื้อพัสดุ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 34.11 KB 49883
18โครงการเครื่องแบบนักเรียนปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 24.84 KB 48612
17โครงการยานพาหนะ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.37 KB 48919
16โครงการคนละไม้-คนละมือ-พวกเราคือบางดีวิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.11 KB 48287
15โครงการทูบีนับเบอร์วัน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.23 KB 48961
14โครงการ-จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.65 KB 48490
13โครงการ-สถานศึกษาสีขาว ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 39.48 KB 48585
12โครงการ-สถานศึกษาปลอดภัย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.74 KB 53537
11ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 42.9 KB 48332
10โครงการที่-10-ประชาธิปไตย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 34.11 KB 48404
9โครงการห้องโสต ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 23.71 KB 48802
8โครงการอาคารสถานที่ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48772
7โครงการ-พัฒนางานข้อมูลสารสนเทศฯ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.1 KB 48411
6โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 47.59 KB 48533
5โครงการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 48312
4โครงการ-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.66 KB 48249
3โครงการที่-งานธนาคารโรงเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.24 KB 48369
2โครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48938
1โครงการขับเครื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 52808
ตัวอย่างสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 269.5 KB 48857
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.49 KB 48620
ยุทธศาสตร์ -กลยุทธ์-แผนปฏิบัติการ-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 25.05 KB 48405
ประกาศนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239 KB 48470
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.58 KB 48492
แบบฟอร์มสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 246.5 KB 48799
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 386 KB 48432
ฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 149.9 KB 48652