ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 151
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 767.7 KB 80
29โครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 32.85 KB 303
28โครงการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 35.47 KB 226
27ห้องสมุดมีชีวิต ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 39.55 KB 221
26โครงการพัฒนาระบบเทคโนยีทางการศึกษา ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 30.13 KB 210
25โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 27.15 KB 240
24โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ปี2564 ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 77.1 KB 246
23โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 เงินพัฒ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 49.72 KB 156
22โครงการที่-พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 23.21 KB 172
21โครงการ-พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมรอบด้าน ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 28.32 KB 193
20โครงการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 28.02 KB 263
19โครงการ-นิเทศภายใน ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 29.08 KB 255
18พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 35.46 KB 218
17โครงการสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 185
16โครงการพัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 32.26 KB 156
15โครงการจัดซื้อปี ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 29.95 KB 172
14คนละไม้-คนละมือ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 29.65 KB 166
13จัดสภาพเเวดล้อม-อาคาร-สถานที่ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 275
12โครงการ ยานพาหนะ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 170
11โครงการโควิด ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 33.73 KB 267
10โครงการห้องโสต ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 24.64 KB 118
9พัฒนาข้อมูสารสนเทศ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 27.68 KB 164
8ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 45.17 KB 357
7สถานศึกษาปลอดภัย ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 27.52 KB 2673
6โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 40.09 KB 247
5โครงการสถานศึกษาสีขาว-ปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 354
4โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 30.15 KB 220
3โครงการธนาคารโรงเรียนปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 37.11 KB 135
2โครงการ1เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 212
1โครงการโรงเรียนคุณธรรม-ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 39.9 KB 216
แบบบันทึกการติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา Word Document ขนาดไฟล์ 13.07 KB 48389
51โรงเรียนพระราชทาน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.88 KB 48768
50โครงการที่-นำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.15 KB 48285
49โครงการห้องสมุด ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.22 KB 49829
48โครงการพัฒนาระบบเทคโนยีทางการศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.14 KB 48476
47โครงการ-ทัศนศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.56 KB 48514
46โครงการลูกเสือ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 50167
45โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา-YC-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 35.21 KB 48483
44โครงการพัฒนานักเรียนด้วยระบบงานแนะแนว-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 53.38 KB 48495
43โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.66 KB 48264
42กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.96 KB 48566
41โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 49016
40โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่างประเทศ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 50.08 KB 51459
39โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 48463
38โครงการที่-พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพไทย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.89 KB 48585
37โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.3 KB 49239
36โครงการส่งเสริมการแสดงสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 48463
35โครงการที่-35-ยกผลสัมฤทธิ์วิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 48552
34โครงการที่-34-ศตวรรษ-21วิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 48930
33โครงการที่-33-จัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26.82 KB 48349
32โครงการ-คณิตศาสตร์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.42 KB 48534
31โครงการ-นิเทศภายใน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.19 KB 48670
30โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.46 KB 48413
29โครงการประกันคุณภาพ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 48631
28พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.79 KB 48292
27โครงการ-พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมรอบด้าน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 48716
26โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.6 KB 48734
25ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 51232
24โครงการ-จัดหา-พัฒนา-และส่งเสริมบุคลากร ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 48570
23โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.99 KB 48210
22โครงการสาธารณูปโภค ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48616
21โครงการอุปกรณ์การเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26.98 KB 48389
20โครงการ-หนังสือเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.46 KB 48974
19โครงการจัดซื้อพัสดุ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 34.11 KB 49877
18โครงการเครื่องแบบนักเรียนปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 24.84 KB 48606
17โครงการยานพาหนะ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.37 KB 48913
16โครงการคนละไม้-คนละมือ-พวกเราคือบางดีวิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.11 KB 48284
15โครงการทูบีนับเบอร์วัน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.23 KB 48954
14โครงการ-จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.65 KB 48481
13โครงการ-สถานศึกษาสีขาว ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 39.48 KB 48558
12โครงการ-สถานศึกษาปลอดภัย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.74 KB 53386
11ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 42.9 KB 48316
10โครงการที่-10-ประชาธิปไตย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 34.11 KB 48394
9โครงการห้องโสต ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 23.71 KB 48795
8โครงการอาคารสถานที่ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48753
7โครงการ-พัฒนางานข้อมูลสารสนเทศฯ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.1 KB 48404
6โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 47.59 KB 48506
5โครงการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 48303
4โครงการ-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.66 KB 48234
3โครงการที่-งานธนาคารโรงเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.24 KB 48362
2โครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48923
1โครงการขับเครื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 52787
ตัวอย่างสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 269.5 KB 48808
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.49 KB 48609
ยุทธศาสตร์ -กลยุทธ์-แผนปฏิบัติการ-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 25.05 KB 48384
ประกาศนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239 KB 48458
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.58 KB 48477
แบบฟอร์มสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 246.5 KB 48747
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 386 KB 48396
ฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 149.9 KB 48634