ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา Word Document ขนาดไฟล์ 13.07 KB 48208
51โรงเรียนพระราชทาน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.88 KB 48646
50โครงการที่-นำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.15 KB 48163
49โครงการห้องสมุด ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.22 KB 49680
48โครงการพัฒนาระบบเทคโนยีทางการศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.14 KB 48338
47โครงการ-ทัศนศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.56 KB 48346
46โครงการลูกเสือ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 49977
45โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา-YC-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 35.21 KB 48353
44โครงการพัฒนานักเรียนด้วยระบบงานแนะแนว-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 53.38 KB 48368
43โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.66 KB 48142
42กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.96 KB 48427
41โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 48889
40โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่างประเทศ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 50.08 KB 51331
39โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 48336
38โครงการที่-พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพไทย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.89 KB 48469
37โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.3 KB 49101
36โครงการส่งเสริมการแสดงสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 48340
35โครงการที่-35-ยกผลสัมฤทธิ์วิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 48433
34โครงการที่-34-ศตวรรษ-21วิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 48814
33โครงการที่-33-จัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26.82 KB 48228
32โครงการ-คณิตศาสตร์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.42 KB 48399
31โครงการ-นิเทศภายใน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.19 KB 48529
30โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.46 KB 48297
29โครงการประกันคุณภาพ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 48504
28พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.79 KB 48153
27โครงการ-พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมรอบด้าน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 48595
26โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.6 KB 48613
25ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 51108
24โครงการ-จัดหา-พัฒนา-และส่งเสริมบุคลากร ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 48454
23โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.99 KB 48098
22โครงการสาธารณูปโภค ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48499
21โครงการอุปกรณ์การเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26.98 KB 48277
20โครงการ-หนังสือเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.46 KB 48854
19โครงการจัดซื้อพัสดุ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 34.11 KB 49748
18โครงการเครื่องแบบนักเรียนปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 24.84 KB 48493
17โครงการยานพาหนะ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 29.37 KB 48798
16โครงการคนละไม้-คนละมือ-พวกเราคือบางดีวิทย์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.11 KB 48174
15โครงการทูบีนับเบอร์วัน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.23 KB 48833
14โครงการ-จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.65 KB 48336
13โครงการ-สถานศึกษาสีขาว ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 39.48 KB 48378
12โครงการ-สถานศึกษาปลอดภัย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.74 KB 52415
11ส่งเสริมสุขภาพ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 42.9 KB 48181
10โครงการที่-10-ประชาธิปไตย ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 34.11 KB 48275
9โครงการห้องโสต ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 23.71 KB 48691
8โครงการอาคารสถานที่ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48612
7โครงการ-พัฒนางานข้อมูลสารสนเทศฯ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.1 KB 48287
6โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 47.59 KB 48345
5โครงการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 48179
4โครงการ-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.66 KB 48098
3โครงการที่-งานธนาคารโรงเรียน ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.24 KB 48251
2โครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48771
1โครงการขับเครื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 52617
ตัวอย่างสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 269.5 KB 48536
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.49 KB 48477
ยุทธศาสตร์ -กลยุทธ์-แผนปฏิบัติการ-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 25.05 KB 48216
ประกาศนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239 KB 48313
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 28.58 KB 48333
แบบฟอร์มสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 246.5 KB 48475
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 386 KB 48201
ฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 149.9 KB 48473