คณะผู้บริหาร

นางรัตนี ลิ่มพานิช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0945835961
อีเมล์ : -

นายอนุสรณ์ จิตบุญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรรณา จูห้อง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวจินดา สงศิริ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอรพินทร์ เดชภักดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายคมสัน นวลใย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป