ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม

นายคมสัน นวลใย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม