ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอนุสรณ์ จิตบุญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรรณา จูห้อง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวจินดา สงศิริ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอรพินทร์ เดชภักดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายคมสัน นวลใย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป