ภาพกิจกรรม
วันที่ 18-20 มกราคม 2566 โรงเรียนบางดีวิทยาคม จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางรัตนี ลิ่มพานิช คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบางดีวิทยาคม ณ วัดพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
วันที่ 18-20 มกราคม 2566 โรงเรียนบางดีวิทยาคม จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำโดยท่านผู้อำนวยการ 
นางรัตนี ลิ่มพานิช คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบางดีวิทยาคม ณ วัดพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน โดยการพัฒนาจิตและ  ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี  เพื่อให้นักเรียนนำธรรมะและนำคำสั่งสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,10:48   อ่าน 11 ครั้ง