ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปัทมาวดี หมื่นละม้าย
ครู คศ.2

นางวรรณา จูห้อง
ครู คศ.2

นางสาวศศินันท์ กิมิฬาร์
ครูผู้ช่วย