ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนุจรี ไกรศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรรณา จูห้อง
ครู คศ.2

นางสาวปัทมาวดี หมื่นละม้าย
ครู คศ.2