กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปัทมาวดี หมื่นละม้าย
ครูชำนาญการ

นางวรรณา จูห้อง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนี คงจันทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวศศินันท์ กิมิฬาร์
ครูผู้ช่วย