กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเกรียงไกร ช่วยตระกูล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อีเมล์ : lampblack@hotmail.co.th

นางอรพินทร์ เดชภักดี
ครูชำนาญการ

นางเจนจิรา บุญรักษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวกิตติมา คดีพิศาล
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรษา กังเฮ
พนักงานราชการ