ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเกรียงไกร ช่วยตระกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรพินทร์ เดชภักดี
ครู คศ.2

ปฏิวุฒิ ชุมสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวสพรรษา กังเฮ
พนักงานราชการ