ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวบุญศิริ ปานทน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุรสีห์ หนูพุทธิ
ครู คศ.2

นางสาวจินดา สงศิริ
ครู คศ.2

นายชุกรี ทุ่ยอีด
ครู คศ.2

นางสาวขวัญชนก พลเดช
ครู คศ.2