ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คมสัน นวลใย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิราภรณ์ จันทอง
ครู คศ.1

นางสาวธันยพร เปาะทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิ่นมณี เซ่งฟัด
พนักงานราชการ