ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสัมพรรณ์ หนูเซ่ง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวณัชชลกร ชูสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง

นายอภิชัย เต่าจีน
ครูอัตราจ้าง