ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสำพรรณ์ หนูเซ่ง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวณัชชลกร ชูสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง