ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเพลินตา จันทร์ละเอียด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ