ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเพลินตา จันทร์ละเอียด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ