กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเพลินตา จันทร์ละเอียด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ