กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุขุมาล คงเนียม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอดิศร แซ่เซียว
ครู คศ.2

นายซูกีพลี โบสะอิ
พนักงานราชการ

นายเรืองวิทย์ หนูวงษ์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน