กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุขุมาล คงเนียม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอดิศร แซ่เซียว
ครูชำนาญการ

นายวรปรัชญ์ นวนแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายซูกีพลี โบสะอิ
พนักงานราชการ