ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ธีระวุฒิ ติระนนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจรวยพร แซ่เซียว
ครู คศ.2

นางสาวศุภมาส รอเกต
ครูผู้ช่วย

นายสถาพร สัญกูล
ครูผู้ช่วย