กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุภมาส รอเกต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจรวยพร แซ่เซียว
ครูชำนาญการ

ธีระวุฒิ ติระนนท์
ครู คศ.1

นายสถาพร สัญกูล
ครู คศ.1

นางสาวกุสุมา แซซ่ำ
ครูผู้ช่วย