คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาวดี อินทร์ฤทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาทิตยา วิระสุข
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรชนันท์ คำธร
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิมา ทองประดับ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญชพร คำธร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ บุญถาวร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญญทิพย์ เกลาเกลี้ยง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายศาสนา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดาววดี รวดเร็ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริศรา พรมขวัญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์นภ จันทร์ช่วยนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายจัตุรงค์ แกล้วกล้า
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญชนก ปั้นทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพจน์ สุภาพาส
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพล ฝาดซิ้น
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรัชยา จอมชนะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายทิตเงินตรา พานิชย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริชาติ ซิ้วกุ้ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพบาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5